Zásady ochrany osobních údajů UKZ. CZ s.r.o. - VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost UKZ.CZ s.r.o., se sídlem Vranovská 45/1, Zábrdovice, 614 00, provozovna Zámečnická 2, Znojmo 669 02, IČ: 28264924, spisová značka C 57225 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také „UKZ“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.ukz.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@ukz.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

UKZ zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, trvalé bydliště,

Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo

UKZ nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

Účel zpracování

V případě komunikace s právnickou osobou, jde o kontaktní a identifikační údaje účastníka školení.

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem a UKZ v souvislosti s objednávkou školení, zpětnému kontaktu a fakturaci  

Jméno, příjmení, datum narození a místo narození (u úředníků) slouží za účelem vystavení akreditace (u akreditovaných kurzů)

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

- bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

- bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (Zákon u účetnictví, Zákon o archivnictví, Zákon o DPH apod.

- bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

 

 

 

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat UKZ. Osobní údaje mohou být předány:

1.     zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, emailové služby nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery 

2.     kontrolním orgánům

V rámci zpracování vašich osobních údajů nedochází k přenosu do třetích zemí.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)        právo odvolat souhlas

f)          právo vznést námitku proti zpracování; a

g)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@ukz.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

 

 

 

 

Copyright © 2016 JohnyF